Všeobecné obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen Podmínky) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen Občanský zákoník).

 1. Poskytovatel:

  Vilf.io s.r.o., IČ: 07964773, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 310626

 2. Uživatel:

  Vy, tedy osoba, která je uživatelem služby prostřednictvím webové stránky: vilf.io (dále jen „Web“).

  (Poskytovatel a Uživatel též jako „Strany“).

 1. Obecné podmínky užívání
  1. Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím poskytuje Uživatelům nástroj pro odesílání push notifikací Vilf.io.
  2. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.
  3. Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany Vašeho soukromí.
 2. Další definice
  1. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. Uživatel“ je každý, kdo využívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webu vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem
   2. Služba“ je plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí kódu vygenerovaného aplikací Vilf.io, prostřednictvím kterého vloží na svůj web script, který bude odesílat data o návštěvnících Uživatelova webu, na jejichž základě pak budou z Webu posílány notifikace návštěvníkům Uživatelova webu
   3. Push notifikace Vilf.io“ je marketingový nástroj, který posílá cílené notifikace návštěvníkům Uživatelova webu
   4. Smlouva o poskytování služeb” nebo „Smlouva“ znamená smluvní vztah založený okamžikem dokončení registrace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jehož obsahem je využívání Služeb;
   5. Bezplatná služba“ je Služba poskytovaná bezplatně za podmínek, uvedených na Webu poskytovatele. Limity Bezplatné služby mohou být stanoveny počtem uživatelů nebo časově.
   6. Ceník“ je informace o výši úhrady za Službu, je uvedený na Webu ke každé konkrétní nabízené Službě.
   7. Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění.
 3. Uživatel
  1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.
  2. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.
 4. Registrace Uživatele
  1. Podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb je registrace Uživatele na Webu, pro registraci lze využít i Google nebo Facebook.
  2. Uživatel se zaregistruje prostřednictvím svého emailu a hesla, které uvede do registračního formuláře na Webu. Při registraci přes Google nebo Facebook získá Poskytovatel email přímo od Googlu či Facebooku a heslo není třeba, to lze následně měnit v uživatelském účtu.
  3. Při registraci Uživatel dále vyplní požadované údaje ke své webové stránce, url a název webu Uživatele .
  4. Po vyplnění údajů potřebných k registraci  je  zasláno potvrzení o registraci na email Uživatele, který uvedl v registraci. Potvrzením odkazu v emailu zaslaném Poskytovatelem je registrace dokončena a Uživateli je zřízen uživatelský účet.  
  5. Registrace s uvedením údajů dle článku 4.2. a 4.3. těchto Podmínek je postačující k využití Bezplatné služby. Pokud bude chtít Uživatel objednat některou z placených verzí Služby, musí vyplnit ještě potřebné fakturační údaje. 
 5. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb
  1. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena dokončením registrace Uživatele na Webu Poskytovatele. V rámci procesu registrace je Uživatel povinen vyjádřit výslovný souhlas s těmito Podmínkami, včetně Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies. Uzavřená Smlouva nebude u Poskytovatele uložena a Poskytovatel k ní Uživateli neumožňuje přístup.
  2. Uživatel si může na Webu vybrat z několika verzí Služby, jejichž popis a obsah je na Webu podrobně uveden. Bezplatná verze se poskytuje do limitu 1 000 odběratelů Uživatele, placené verze Služby, z nichž si může Uživatel vybrat, se liší podle počtu odběratelů a funkcí. Prezentace Služeb na Webu je informativního charakteru a nejedená se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku).  
  3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb si hradí Uživatel sám. 
 6. Poskytování služby
  1. Služba je poskytována Uživateli ve zvolené verzi, a to ode dne řádné úhrady ceny za Službu, v případě Bezplatné služby ode dne dokončení registrace Uživatele.
  2. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním Služeb dle Smlouvy neprodleně po uzavření této Smlouvy, resp. po úhradě ceny za Službu. 
  3. Poskytovatel je oprávněn měnit parametry jednotlivých verzí Služeb, a to s účinností nejdříve pro příští předplacené období.
  4. Na skončení poskytování Bezplatné služby při blížícím se překročení limitu pro její poskytnutí je Uživatel upozorněn emailem Poskytovatele. Zároveň je Uživatel upozorněn na možnost objednání placené Služby. Pokud si Uživatel placenou Službu neobjedná ve stanovené lhůtě, bude mu přístup ke Službě zrušen.
  5. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby:
   1. bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22:00 do 05:00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,
   2. odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude vždy předem zveřejněna na Webu nebo předem oznámena Uživateli emailem,
   3. odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru nebude trvat déle než pět (5) hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody.
  6. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil opětovné zprovoznění Služby. 
 7. Cena Služeb a způsob úhrady
  1. Výše ceny za Službu je uvedena v Ceníku na Webu u každé verze nabízené Služby. Dle volby Uživatele lze úhradu provádět měsíčně nebo ročně.
  2. Úhrada za Službu se provádí předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem dle zvolené verze Služby se splatností 7 dní.
  3. Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu emailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na email Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla faktura Uživateli prokazatelně doručena. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele. Uživatel souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě na adresu jeho elektronické pošty, kterou uvedl při své registraci na Webu. Uživatel bude mít fakturu dostupnou taktéž v administraci svého účtu.
  4. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoli částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním dané Služby, ačkoliv byl k úhradě vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce minimálně sedm (7) dní.
  5. Pokud se Uživatel v rámci předplaceného období bude blížit překročení limitu zakoupené Služby, tj. překročení počtu odběratelů v zakoupené verzi Služby, upozorní ho na tuto skutečnost Poskytovatel emailem. Zároveň je Uživateli nabídnuta možnost objednání jiné placené verze Služby, pro vyšší počet odběratelů. Pokud si Uživatel jinou verzi placené Službu pro vyšší počet odběratelů neobjedná ve stanovené lhůtě, bude mu přístup ke Službě zrušen.
  6. Cenu Služby hradí Uživatel bezhotovostně, a to  online prostřednictvím platební brány.
  7. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.
  8. Při platbě prostřednictvím platební nebo kreditní karty bude Uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakování platby (tj. strhávání opakovaných plateb z karty), a to za podmínek dle zvolené frekvence platby u konkrétní verze Služby (měsíčně nebo ročně).
  9. Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést v rámci ukončení Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 10.1 těchto podmínek. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci.
  10. V případě, že by byla Uživateli strhávána platba i poté, co mělo být ukončeno, je Uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele.
  11. Poskytovatel může Uživateli poskytnout slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro jejich poskytnutí jsou uvedena na Webu.
 8. Podmínky poskytování služby
  1. Po úspěšném dokončení registrace je Uživateli vygenerován kód, script, který vloží na své webové stránky. Tento skript pak odesílá data o návštěvnících Uživatelova webu na Web. Z Webu jsou pak následně odesílány Push notifikace Vilf.io návštěvníkům Uživatelova webu.
  2. Data, získávaná o návštěvnících Uživatelova webu, jsou jednak data, získaná z prohlížeče návštěvníka (např. operační systém, jeho verze, jazyk, zda se jedná o mobilní telefon či desktop) a dále pak data, která jsou získaná prostřednictvím tagů, které si Uživatel předem specifikoval dle svých potřeb.
  3. Prostřednictvím tagů může Uživatel specifikovat, která konkrétní data chce o návštěvnících nebo některých skupinách návštěvníků svého webu shromažďovat (např. jméno, email, zda se jedná o registrovaného návštěvníka). Poskytovatel nemůže nijak ovlivnit, jaká konkrétní data o svých návštěvních se Uživatel rozhodne prostřednictvím tagů získávat, toto je zcela v kompetenci Uživatele a Uživatel je plně odpovědný vůči návštěvníkům svého webu, že je bude v souladu se zákonem informovat o všech osobních údajích, které o nich bude shromažďovat.
  4. Na základě dat získaných o návštěvnících Uživatelova webu jsou těmto návštěvníkům z Webu zasílány cílené notifikace.
  5. Uživatel může z jednoho uživatelského účtu využít Službu pro více webových stránek. Pro každou webovou stránku však musí mít uhrazenou Službu zvlášť.
  6. Uživatel může užití Služby ke svému webu přenechat i jinému registrovanému Uživateli.
  7. K analýze Uživatelů  využívá Poskytovatel analytické nástroje hotjar.com, Google analytics a Facebook pixel.
  8. Poskytovatel se zavazuje, že nebude využívat osobní údaje návštěvníků Uživatelova webu, které prostřednictvím Služby získává, a to ani k vlastnímu použití ani k předání/prodeji třetím stranám.
  9. Poskytovatel si je vědom, že data a údaje klientů Uživatele patří mezi nejcennější nástroje úspěšného podnikání a chce Uživatele ubezpečit, že ke svému závazku přistupuje s nejvyšší odpovědností.       
 9. Povinnosti Uživatele
  1. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje.
  2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
   1. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;
   2. se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;
   3. při využívání zpoplatněných Služeb je Uživatel, který je právnickou osobou, zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně svéprávný (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
  3. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:
   1. užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,
   2. užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Uživatele a/nebo třetí osoby;
   3. pozměňovat obsah Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, ani do Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;
   4. získávat osobní údaje jiných Uživatelů;
   5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Webu.
  4. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.
  5. Uživatel je povinen uchovávat heslo ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. Uživatel heslo šifruje.
 10. Doba trvání poskytování Služeb
  1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým z následujících způsobů:
   1. dohodou Stran ke dni uvedenému v takové dohodě;
   2. výpovědí kterékoliv ze Stran bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé Straně;
   3. odstoupením od Smlouvy dle těchto Podmínek
  2. V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služeb.
 11. Odstoupení od smlouvy
  1. Odstoupení ze strany Uživatele – spotřebitele
   1. Uživatel – spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel tímto dává souhlas poskytovateli předčasně poskytnout Službu a splnit tak jeho dluh.
   2. 11.1.2. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Uživateli zaplacenou cenu za Služby do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Uživatel tímto souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zaplacenou cenu za Služby vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který Uživatel Poskytovateli sdělí. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto Podmínek.
   3. Započal-li Poskytovatel s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Uživatel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za Služby za plněné poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od Smlouvy Poskytovateli. V tomto případě Poskytovatel Uživateli vrátí jen tu část ceny za Služby, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.
 12. Reklamace
  1. Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, pokud neodpovídají popisu ba Webu, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.
  2. Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím kontaktního emailu Poskytovatele [email protected] Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti.
  3. V případě, že Služba byla poskytnuta vadně, má Uživatel právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z této ceny Služby.
  4. Okamžikem uplatnění práv z vadného plnění je okamžik, kdy bylo Poskytovateli doručeno oznámení výskytu vady Služby a se současným uplatněním práva z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby. Poskytovatel uplatnění práv z vadného plnění vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Uživatelem nedohodnul jinak.
 13. Práva k Webu
  1. Poskytovatel je vlastníkem Webu.
  2. Web je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.
  3. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.
 14. Následky porušení Podmínek
  1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.
  2. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek (za velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů) ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
   1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo
   2. od Smlouvy odstoupit.
  3. Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvotní části zaplacené ceny za využívání Služby.
 15. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
  1. Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak leží” a Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Webu.
  2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
   1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu a/nebo Služeb, které není zaviněné Poskytovatelem;
   2. realizací přístupu a užívání Webu a/nebo Služeb;
   3. počítačovými viry;
   4. zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;
   5. ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.
 16. Závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo poskytování Služeb. Již uhrazené služby se v takovém případě vyúčtují a bude poskytnuta náhrada za nerealizované Služby.
  2. Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
  4. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
  6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  7. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Webu a/nebo Služeb Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).
  8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 7.8. 2019

Pomohl vám tento článek?

← Kam dál? →