Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Služby naší společnosti spočívající v poskytování služby „Push notifikace Vilf.io“ s sebou jako svou nutnou součást nesou i práci s Vašimi osobními údaji a s osobními údaji návštěvníků Vašeho webu. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.
 4. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva).

 

Informace, které o Vás shromažďujeme

Pokud jste fyzická osoba, tak nám při registraci za účelem poskytování našich Služeb vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné Služby a uzavření Smlouvy. Vyplníte nám Váš email  případně bankovní účet. Získáme posléze na základě Smlouvy i Vaše IP.

Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované Služby poskytnout.

Vyplněním příslušného políčka  v rámci registrace nebo pomocí formuláře na Webu se můžete připojit k odběru obchodních sdělení, zejména našeho newsletteru.

 

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které nám poskytujete, využíváme především k zajištění Vámi očekávaných Služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o poskytování informací o Službě či s ní související, fakturace a plnění našich závazků.

 Zasláním či jiným zpřístupněním Vašich osobních informací s námi uzavíráte Smlouvu, pro její plnění proto potřebujeme Vaše osobní informace dále využívat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti Smlouvy musíme, vzhledem k  možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší popřípadě Vaši obranu v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

Poskytovatel pro plnění Smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb - mailjet. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení

V průběhu Vaší registrace na našem webu Vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze udělit i prostřednictvím formuláře na Webu. Prostřednictvím obchodních sdělení Vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. Po uplynutí těchto tří let Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu [email protected] požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.  

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e‑mailovou adresu [email protected]. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
 3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
 4. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním našeho newsletteru

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu .

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu [email protected], či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.       

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

Ve vztahu k osobním údajům návštěvníků Vašeho webu jsme zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Vy jste správcem těchto údajů. Osobní údaje pro Vás budeme zpracovávat pouze na základě Vašich pokynů. Pokynem z Vaší strany je již samotné započetí s používáním Služeb. Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje i v souladu s dalšími Vašimi doloženými pokyny, které můžete udělit prostřednictvím tohoto emialu: [email protected].  Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vy, jako Uživatel a správce osobních údajů prohlašujete a zavazujete se, že pro zpracování osobních údajů budete mít vždy zákonný titul, splňujete veškeré povinnosti, které pro Vás z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají a plníte vůči subjektům údajů ve vztahu k osobním údajům informační povinnosti.

Zavazujeme se pro Vás zpracovávat osobní údaje v rozsahu běžných osobních údajů a za účelem stanoveným níže. Nejsme oprávněni osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený touto smlouvou a Podmínkami. Všechny informace, které získáme v souvislosti se zpracováním osobních údajů, považujeme za důvěrné informace a zavazujeme se, že je neposkytneme třetí straně. Zaručujeme Vám, že k povinnosti mlčenlivosti jsou zavázáni naši zaměstnanci a jiní spolupracovníci oprávnění zpracovávat osobní údaje, se kterými jsme ve smluvním vztahu, a kteří vykonávají činnosti související se Smlouvou o poskytování služeb, s jejím plněním a poskytováním Služeb.   

Zavazujeme se pro Vás zpracovávat osobní údaje v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služeb, kterou jsme mezi sebou uzavřeli, za účelem poskytnutí Služby a v souladu s právními předpisy. Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy začnete používat Službu, to platí i pro Bezplatnou službu.

Zavazujeme se pro Vás zpracovávat osobní údaje návštěvníků Vašeho webu, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu). Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, jsme povinni všechny osobní údaje vymazat, nebo Vám je vrátit, pokud nemáme povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

O návštěvnících Vašeho webu můžeme z Vašeho pověření zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím Push notifikace Vilf.io, jedná se o identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon), adresní údaje (např. fakturační adresa), osobní údaje získané v rámci funkčnosti Služby (např. IP adresa,  prohlížeč  návštěvníka Vašeho webu). Rozsah a konkrétní druh osobních údajů návštěvníků Vašeho webu ovlivňujete Vy, prostřednictvím tagů.

Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré přiměřené bezpečnostní systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních dat. Zavazujeme se bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů. Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům.

Tímto výslovně souhlasíte se zapojením dalších zpracovatelů ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR podle naší odpovědné volby pro dílčí zpracování osobních údajů podle této smlouvy. Zavazujeme se informovat Vás o veškerých dalších zpracovatelích, které zamýšlíme zapojit do zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

Zavazujeme se poskytnout Vám veškerou součinnost, kterou po nás jako zpracovateli osobních údajů lze rozumně požadovat. Jsme maximálně nápomocni pomoci Vám s vyřizováním podnětů a žádostí subjektů údajů při uplatňování jejich práv a se zajišťováním souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež máme k dispozici.  

Zavazujeme se poskytnout Vám veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GPDR a na Vaši žádost Vám umožnit provedení auditu týkajícího se zpracování osobních údajů a poskytnout Vám při tom součinnost.    

Zavazujeme se Vás informovat v případě, že podle našeho názoru určitý Váš pokyn porušuje GDPR nebo jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Pro kontakt s námi ve věci zpracování osobních údajů a jejich ochrany můžete využít následující kontakt:  [email protected]

Pomohl vám tento článek?

← Kam dál? →